Til sagsbehandlere

Kronborghus og Kronborgsund er socialpædagogiske botilbud efter ABL §105, stk. 2, hvor der ydes socialpædagogisk støtte efter SL §85 til voksne borgere.

Kronborghus og Kronborgsund er socialpædagogiske døgnbemandet botilbud til voksne borgere (18+), med et varigt stærkt nedsat fysisk- og psykisk funktionsniveau, som har behov for personlig støtte, hjælp og omsorg.

Den daglige støtte tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, og spænder bredt fra personlig pleje og hygiejne, til kommunikation og socialt samspil.

På Kronborghus og Kronborgsund, tager vi udgangspunkt I en (re)habiliterende tilgang, hvilket betyder at borgerne får hjælp til selv-hjælp, og derved tilbydes støtte til udvikling eller vedligeholdelse af alle de funktioner, de er I stand til, med udgangspunkt i de ressourcer borgerne har.

Kronborghus og Kronborgsund er en samlet organisation, men ligger på hver sin matrikel. På de to enheder er der ansat pædagoger, Social-og sundhedsassistenter, sygeplejerske og omsorgsmedhjælpere.

Metode og tilgang

På Kronborghus og Kronborgsund anvender vi følgende metoder:

Low Arousal

Sansestimulering

Tegn til Tale ( TTT)

Totalkommunikation

Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP)

 

 

low arousal

Der er tre grundlæggende principper i low arousal

Ansvarsprincippet: den, der tager ansvar, kan påvirke:
Hvis vi tror, at mennesker som udgangspunkt gør deres bedste,  må vi som fagpersoner tage ansvar for at påvirke de mennesker, vi arbejder med. Ellers øger vi risikoen for konflikter, vold og magtanvendelser. I stedet for at se på en borger som udadreagerende, må vi i stedet tænke på, at det er en borger, der har svært ved at regulere sin arousal. Det kan vi hjælpe med at ændre på gennem rammer, struktur og pædagogiske værktøjer.

Kontrolprincippet: den, der har kontrol over sig selv, kan samarbejde:
Hvis et menneske mister kontrol over sig selv og sine handlemønstre i en svær situation, opstår der uhensigtsmæssig adfærd. Så hvis en konfliktsituation er ved at opstå, må man som fagperson hjælpe borgeren til at genvinde kontrollen for eksempel gennem afledning.

Princippet om affektsmitte:
Mennesker bliver påvirket af følelser omkring dem. Det gør sig særligt gældende for de mennesker, vi arbejder med i socialpædagogikken. Derfor gælder det om at have en pædagogisk hverdag, hvor man er så rolig og afdæmpet som muligt

Sansestimulation

Mennesker med hjerneskade har gavn af sansestimulation og af berøring. Vi tilbyder derfor at skrubbe, klappe, massere hænder og fødder, samt hovedbunde. Nogle borgere tilbydes også kugle/kæde dyne og veste. Fodbad er også velegnet til målgruppen. Sanserummet benyttes også. Ude liv er også en sansestimulerende aktivitet.

Sansestimulering gavner borgere med hjerneskade ift. enten at “vække” hjernen, eller at skabe ro for de borgere, der har svært ved at mærke egen krop.

 

Tegn til tale

Metoden er valgt fordi mange borgere på Kronborghus og Kronborgsund, ikke har et verbalt sprog eller har behov for, på grund af hjerneskader, at blive understøttet i deres kommunikation med tegn til tale.

Totalkommunikation

Vi anvender og har fokus på at gøre brug af alle muligheder for kommunikation. Ved at aflæse borgerens individuelle kommunikation og gøre  brug af verbalt sprog, kropssprog, fagter, mimik, tegn, konkreter, go talk now, pictogrammer og andet der virker.

KRAP

KRAP er udviklet af Psykologcentret i Viborg/Skive og tager metodisk og teoretisk afsæt i de kognitive behandlingsformer, og i det ressource fokuserede menneske- og behandlingssyn. Derudover hentes der desuden inspiration fra tilgange som bruges til anerkendende samtaler og undersøgelser.

På Kronborghus arbejder vi med KRAP som overordnet metode (parallelt med KvaliKomBo) i vores møde med beboerne, ift. at møde beboerne anerkendende og ressource fokuseret med et øje på beboernes kognitive kompetencer, og med respekt for det enkelte menneskes egen tænkning og oplevelse.